Memories of smallpox outbreak stir nostalgia for Tito's time