G5 Sahel military operation

G5 Sahel military operation

G5 Sahel military force launches operations